Biblioqrafiya

Kitablar

Azərbaycan dilində

 • Azərbaycan Respublikasının xarici siyasətinin əsas istiqamətləri: 1991-2016: [məqalələr toplusu] / F. Məmmədov [et al.]; red.: F. Məmmədov, C. Vəliyev, A. Məmmədov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi.- Bakı: Poliart MMC, 2017.- 904 s.
 • Yaqubqızı, Mətanət. Azərbaycan folklorunda tolerantlıq və multikulturalizm: Şəki-Zaqatala bölgəsində yaşayan xalqların və etnik qrupların folklor örnəkləri əsasında: monoqrafiya / M. Yaqubqızı; elmi red. M. B. Əsgərov; ön sözün müəl.: M. B. Əsgərov, M. Ə. Mahmudov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 184 s.
 • Azərbaycan multikulturalizminin ədəbi-bədii qaynaqları / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi; red. heyəti: K. M. Abdullayev [et al.]; tərt.: M. Z. Nağısoylu [et al.]; elmi red. K. M. Abdullayev.
  I kitab.- Bakı: Mütərcim, 2016.- 285 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycançılıq ideologiyasının etnoqrafik əsasları / N. Q. Cəfərov, V. Sərdarov, A. Cəfərov; red. D. Osmanlı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2016.- 216 s.
 • Mirzəzadə, Reyhan Sabir qızı. Azərbaycançılıq və vətənpərvərlik məfkurəsi / R. S. Mirzəzadə; red. M. Ələkbərli.- Bakı: Zərdabi LTD MMC, 2016.- 664 s.
 • İsmayılov, Gündüz Kamil oğlu. Azərbaycanda dini məsələ: təhdidlər və hədəflər: ideoloji, milli, ictimai təhlükəsizlik müstəvisində / G. K. İsmayılov; red. N. Məmmədov; ön sözün müəl. M. Q. Qurbanlı.- Bakı, 2016.- 291 s.
 • Azərbaycanda yaşayan xalqların atalar sözləri və deyimləri / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi; tərt., ön sözün müəl. İ. Məlikova; red. Ə. Ə. Rəcəbli; red. heyəti: A. Bayrami [et al.].- Bakı: Ecoprint, 2016.- 168 s.
 • Dinlərarası dialoqun sülh və multikultural həyata töhfəsi / Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, "Evsen" Şirkətlər Qrupu, Bakı Dövlət Universiteti
  I cild.- Madrid, 2016.- 231 s.
 • Məmmədov, Fuad Teyyub oğlu. Kulturologiya, mədəniyyət, sivilizasiya: dərs vəsaiti / F. T. Məmmədov; elmi red., ön söz müəl. T. Nağıyev; tərc., red. Ş. Kəsəmənli; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası, "Simurq" Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası.- Bakı: "Ol" MMC, 2016.- 260 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Türkün dünyasından türk dünyasına: türkoloji etüdlər / N. Q. Cəfərov; red. D. O. Osmanlı.- Bakı: AzAtaM, 2016.- 108 s.
 • Niyazov, Əhməd. XIX əsr Azərbaycanın şımal-qərbində: Qanıx-Həftəran vadisi: dini həyat, elm və mədrəsələr / Ə. Niyazov; red. N. Məmmədov.- Bakı: Nurlar NPM, 2016.- 328 s.
 • Azərbaycana maraq Azərbaycana məhəbbətə çevrilir: Azərbaycan multikulturalizmi yerli və əcnəbi tələbələrin gözü ilə: IV Virtual Dəyirmi masa, 2015 = Интерес к Азербайджану перерастает в любовь к Азербайджану: азербайджанский мультикультурализм глазами местных и иностранных студентов: IV Виртуальный Круглый стол, 2015 = Interest in Azerbaijan Grows into Love for Azerbaijan: Azerbaijani Multicuturalism Throough the Eyes of Local and Foreign Students, 4th Virtual Round Table, 2015 / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi; red. heyəti: K. M. Abdullayev [et al.].- Bakı: Mütərcim, 2015.- 64 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Niftiyev, Niyaz Məmmədəli oğlu. Azərbaycanda birgəyaşayış və multikulturalizm / N. M. Niftiyev; elmi red. I. Abbasov; ön sözün müəl. E. X. Nəsirov; Bakı Beynalxalq Multikulturalizm Mərkəzi.- Bakı, 2015.- 408 s.
 • Azərbaycanda islam: Dini Araşdırmalar Mərkəzinin keçirdiyi sosial sorğu əsasında hazırlanmış məqalələr toplusu / A. Şirinov [et al.]; red. N. Məmmədov; Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi.- Bakı: Nurlar NPM, 2015.- 120 s.
 • Azərbaycanda tolerantlıq ənənəsi / Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; red. N. Məmmədov.- Bakı: Nurlar NPM, 2015.- 160 s.
 • Azərbaycanın seçilmiş islam abidələri = Selected Islamic Monuments of Azerbaijan / Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərc.: R. Qurbanov, G. Şahbazova; mətnin müəl. G. İsmayılov; red.: S. Mirzəyev, N. Məmmədli; ön sözün müəl. M. Q. Qurbanlı.- Bakı, 2015.- 213 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Heydər Əliyev siyasəti: tolerantlıq: çıxışlar, nitqlər, görüşlər, təbriklər / bur. məsul S. Salahlı; ön söz müəl. M. Qurbanlı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 504 s.
 • İlham Əliyev: Azərbaycan tolerantlıq örnəyidir: çıxışlar, nitqlər, görüşlər, təbriklər / bur. məsul S. Salahlı; tərt.: N. Məmmədov, C. Əlifzadə; ön söz müəl. M. Qurbanlı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2015.- 616 s.
 • Ləzgicə-azərbaycanca lüğət: kitaba 70.000 lüğət vahidi daxil edilmişdir = Лезги чIаланни азербайжан чIалан гафарган: 70.000 уьлчме гьамнава / tərt.: S. Q. Kərimova, M. N. Məlikməmmədov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2015.- 800 s.
 • Müasir dövrdə Azərbaycanda sosial-iqtisadi və mənəvi inkişafın harmoniyası: I Virtual Dəyirmi masa, 2014: IV Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu ərəfəsində = Гармония социально-экономического и духовного развития в современном Азербайджане: I Виртуальный Круглый стол, 2014: накануне IV Бакинского Гуманитарного Форума = Socio-Economic and Spiritual Development in Harmony in Present-day Azerbaijan 1st Virtual Round table, 2014: On the eve of the Humanitarian Forum / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 74 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Multikultural təhlükəsizlik: II Virtual Dəyirmi masa, 2015 = Мультикультуральная безопасность: II Виртуальный Круглый стол, 2015 = Multicultural Security: 2nd Virtual Round table, 2015 / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 75 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Xarici ölkə universitetlərində "Azərbaycan multikulturalizmi" fənninin tədrisi: problemlər və perspektivlər: III Virtual Dəyirmi masa, 2015 = Преподавание предмета "Азербайджанский мультикультурализм" в зарубежных странах: проблемы и перспективы: III Виртуальный Круглый стол, 2015 = Teaching the course "Azerbaijani Multiculturalism" at Universities Abroad: Challenges and Perspectives: 3rd Virtual Round Table, 2015 / Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi.- Bakı: Mütərcim, 2015.- 74 s.- Azərbaycan, rus və ingilis dillərində.
 • Azsaylı xalqların folkloru / AMEA Folklor İnstitutu; layihənin rəh. M. K. İmanov; tərt., ön sözün müəl. M. Yaqubqızı; tərc.: S. Atayeva [et al.]; red. R. Z. Xəlilov
  I kitab.- Bakı: Elm və Təhsil, 2014.- 204 s.- Udi, avar, saxur və ingiloy dillərində.
 • Ləzgicə-azərbaycanca lügət / tərt.: C. B. Əhmədov, Y. M. Xəliliov; elmi red.: Q. Ş. Kazımov, B. A. Ələsgərov.- Bakı: Araz, 2014.- 432 s.
 • Müasir dövrdə dinşünaslığın və mədəniyyətin aktual problemləri: toplu / AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu; red. S. Hüseynov
  III bur. / E. M. Səmədov [et al.].- Bakı: Təknur, 2014.- 358 s.
 • Əhədova, Sevda Ağamirzə qızı. Müasir dünyada mədəniyyətlərarası münasibətlər / S. A. Əhədova; elmi məsl. A. İ. Mustafayeva; elmi red. İ. M. Hüseynova; AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu.- Bakı: Elm, 2014.- 348 s.
 • Qasımova, Kamilə Qəzənfər qızı. Müasir qlobal proseslər və mədəniyyətlərin dialoqu: monoqrafiya / K. Q. Qasımova; elmi red. Ə. M. Tağıyev; AMEA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu.- Bakı, 2014.- 165 s.
 • İsmayılov, Gündüz. Tolerantlıq: bildiklərimiz və bilmədiklərimiz / G. İsmayılov; ön sözün müəl. M. Q. Qurbanlı; red. N. Məmmədov.- Bakı: Nurlar NPM, 2014.- 240 s.
 • Yolon sıxan: talış atalar sözləri və məsəlləri.- Bakı: MBM, 2014.- 136 s.- Talış dilində.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycanşünaslığın əsasları: dərs vəsaiti / N. Q. Cəfərov, M. N. Çobanov, Q. Ə. Paşayeva; red. N. B. Məmmədli.- Bakı: AzAtaM, 2013.- 352 s.
 • Cəmiyyət və din: tarix və müasirlik: [məqalələr toplusu] / AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu; red. heyəti: Ə. S. Abasov [et al.]; elmi red.: Ə. S. Abasov, Ə. F. Abbasov, S. Y. Hüseynov.- Bakı: Təknur, 2013.- 524 s.- Azərbaycan və rus dillərində.
 • Din və etiqad azadlığı: beynəlxalq, regional və milli hüquqi sənədlərdə / AMEA İnsan Hüquqları İnstitutu; layihənin rəh. A. İ. Mustafayeva; tərt. G. İbrahimova [et al.]; elmi red. V. Q. Məmmədov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 212 s.
 • Müasir dövrdə dinşünaslığın və mədəniyyətin aktual problemləri / AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu; elmi red. S. Y. Hüseynov; bur. məsul A. A. Əlizadə
  II bur.- Bakı: Təknur, 2013.- 288 s.
 • Mirzəzadə, Rəna Seyidrza qızı. Multikulturalizm siyasəti: din və gender dialoqunda / R. R. Mirzəzadə; elmi məsl. İ. R. Məmmədzadə; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.- Bakı : Təknur MMC, 2013.- 168 s.
 • Qlobal siyasət: təhdidlər, çağırışlar, ümidlər: məqalələr toplusu / red. heyəti: P. Q. Darabadi [et al.]; baş red. N. İ. Məmmədov.- Bakı: Qanun, 2013.- 320 s.
 • Hüseynova, Gülsüm İsrafil qızı. Tat dili leksik fondunun genealoji təhlili: Azərbaycan tatlarının dilinin materialları əsasında: monoqrafiya / G. İ. Hüseynova; elmi red. R. H. Eyvazova; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2013.- 160 s.
 • Tati-türki, türki-tati lüğət: Ə'rüsküş-Dağ Quşçi ləhceyi = Tatca-azərbaycanca, azərbaycanca-tatca lüğət : Ərüsküş-Dağ Quşçu ləhcəsi / tərt.: A. K. Soltanov, M. C. Soltanov; elmi red. Q. Ş. Kazımov.- Təkmilləşdirilmiş II nəşri.- Bakı: Qanun, 2013.- 260 s.
 • Kazımov, İsmayıl Babaş oğlu. Axısqa türkləri: dil, tarix və folklor / İ. B. Kazımov; elmi red. A. A. Axundov; ön sözün müəl. Q. Ş. Kazımov; AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- Təkrar nəşr.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 492 s.
 • Orucov, Hidayət Xuduş oğlu. Azərbaycanda din: ən qədim dövrdən bu günədək / H. X. Orucov; red.: G. İsmayılov, C. Ə. Bəhramov, E. Cabbarov.- Bakı: Idrak IB, 2012.- 388 s.
 • Hüseynov, Sakit Yəhya oğlu. Azərbaycanda dini tolerantlıq mədəniyyəti: tarix və müasirlik: monoqrafiya / S. Y. Hüseynov; elmi red. A. Əlizadə.- Bakı: Təknur, 2012.- 176 s.
 • Kəlbiyev, Həşim Adil oğlu. Azərbaycanın Cənub-Şərq bölgəsi əhalisinin etnoqrafik xüsusiyyətləri / H. A. Kəlbiyev; elmi red. M. Ə. Məmmədov.- Bakı: MBM, 2012.- 128 s.
 • Müasir dövrdə dinşünaslığın və mədəniyyətin aktual problemləri / AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu; elmi red. S. Y. Hüseynov; bur. məsul A. A. Əlizadə
  I bur.- Bakı: Təknur, 2012.- 232 s.
 • Mirzəzadə, Rəna Seyidrza qızı. Multikulturalizm siyasəti və şərq-qərb müxtəlifliyi: gender, din və mənəviyyat / R. R. Mirzəzadə; elmi məsl. İ. R. Məmmədzadə; AMEA Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İnstitutu.- Bakı: Təknur MMC, 2012.- 160 s.
 • Yusifov, Mübariz İmran oğlu. Nizamidə Azərbaycançılıq / M. İ. Yusifov; elmi red. İ. Ə. Həbibbəyli; rəy. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Elm və Təhsil, 2012.- 168 s.
 • Azərbaycan- tolerantlıq məkanı = Azerbaijan- the Land of Tolerance = Азербайджан- страна толерантности.- Bakı, 2011.- 399 s.- Azərbaycan, ingilis, rus və ərəb dillərində.
 • Talıbova, Aynur Yusif qızı. Azərbaycanı tanı / A. Y. Talıbova; red. V. Bilaloğlu; layihənin rəh. C. Y. Osmanlı; fot. A. Y. Talıbova; "İRƏLİ" İctimai Birliyi.- İstanbul: İMAK, 2011.- 386 s.
 • Kərimova, Sədaqət Qayınbəy qızı. Qusar, qusarlılar: ensiklopedik toplu = КҵӀар, кҵӀарвияр: энциклопедиядин кӀватӀал / S. Q. Kərimova; red. M. N. Məlikməmmədov.- Bakı: Ziya, 2011.- 704 s.- Azərbaycan və ləzgi dillərində.
 • Şimal-Qərbi Azərbaycan tarixi: monoqrafiya / Ş. H. Əliyev [et al.]; layihənin rəh., ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov, elmi red. İ. S. Bağırova; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 424 s.
 • Yusifov, Mübariz İmran oğlu. Azərbaycançılıq / M. İ. Yusifov; red. İ. Z. İsmayılov; Yeni Azərbaycan Partiyası Gəncə şəhər Təşkilatı.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 132 s.
 • Nemət, Məşədixanım Səədulla qızı. Azərbaycanda pirlər: sosial-ideoloji, iqtisadi-siyasi mərkəzlər / M. S. Nemət; red. V. Quliyeva.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 210 s.
 • Yaqublu, Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycanda yaşayan milli azlıqların nəşrləri / N. Q. Yaqublu; Açıq Cəmiyyət İnstitutu- Yardım Fondu.- Bakı: Elm və Təhsil, 2010.- 96 s.
 • Əhmədli, Rafail Ayvaz oğlu. Azərbaycan dövlətçilik fəlsəfəsinə dair: monoqrafiya / R. A. Əhmədli; elmi red.: L. Mövsümova, M. B. Ağayev.- Bakı: Təknur MMC, 2009.- 380 s.
 • Hacıyev, Maqsud İbrahim oğlu. Azərbaycan tatlarının dili: fonetika, leksika, morfologiya, sintaksis; Tatların tarixi-etnoqrafik oçerki: monoqrafik tədqiqlər / M. İ. Hacıyev.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 548 s.
 • Məmmədova, Arzu Əşrəf qızı. Car-Balakən camaatlığı: XVII əsrin sonu-XIX əsrin 30-cu illəri / A. Ə. Məmmədova; elmi red. Y. M. Mahmudov.- Bakı: UniPrint, 2009.- 256 s.
 • Quliyeva, Nərgiz Məlik qızı. Etnoqrafiya və etnologiya: dərs vəsaiti / N. M. Quliyeva; elmi red. A. Məmmədov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: ADPU nəşriyyatı, 2009.- 156 s.
 • Rəcəbli, Əbülfəz Əjdər oğlu. Talış dilinin fonetikası / Ə. Ə. Rəcəbli; elmi red. N. Ə. Əliyeva.- Bakı: Nurlan, 2009.- 188 s.
 • Mustafayev, Rəfail Salman oğlu. Xızı-Siyəzən bölgəsinin tarixinə dair: arxeoloji-etnoqrafik tədqiqat: Xızı-Beşbarmaq, Göyxan, Gədik (Gədi), Quşçu və Qomişər (Gəmişər) mahallarının tarixi: monoqrafiya / R. S. Mustafayev; elmi red. A. M. Məmmədov; ön sözün müəl. N. Ə. Əliyev; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2011.- 284 s.
 • Mehdiyev, Qafar Qələndər oğlu. "Erməni məsələsi" tarixin izi ilə / Q. Q. Mehdiyev; elmi red. Ə. M. Həsənov; red. R. Əskər.- Bakı: Hərbi Nəşriyyat, 2008.- 176 s.
 • Mahmudov, Yaqub Mikayıl oğlu. Azərbaycanlılar: etnik-siyasi tarixə ümumi baxış = Azerbaijanis: a view on ethno-political history = Азербайджанцы: взгляд на этнополитическую историю / Y. M. Mahmudov; tərc.: G. Məmmədova, Ə. S. Ağabəyova, İ. V. Niftəliyev; red. Y. H. Gözəlova; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Aspoliqraf, 2008.- 60 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində
 • Paşayeva, Məhəbbət Tofiq qızı. Azərbaycanlıların ailə mərasimlərində etnik ənənələr: XIX-XX əsrin əvvəlləri: Şəki-Zaqatala bölgəsinin materialları üzrə / M. T. Paşayeva; ön sözün müəl. Q. M. Paşayev; elmi red. N. Quliyeva; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 308 s.
 • Bibiheybət ziyarətgahı = The Sanctuary of Bibiheybat = Святилище Биби-Эйбат / Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; bur. məsul H. X. Orucov; tərc.: F. Kərimov, S. Məmmədzadə; red.: S. A. Nəzərli, G. İsmayılov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2008.- 142 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində
 • Bir xalçanın ilmələri: Azərbaycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat antologiyası / Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası; tərt.: K. Kələntərli [et al.]; red. A. Ə. Əbilov.- Bakı: MBM, 2008.- 288 s.
 • Kəlbiyev, Həşim Adil oğlu. Kadusilərin (qədim talışların) Azərbaycan tarixində yeri: monoqrafiya / H. A. Kəlbiyev, İ. M. Ağayev; elmi red. Ə. Baxşıyev.- Bakı: MBM, 2008.- 112 s.
 • Şəmsizadə, Nizaməddin Şəmsəddin oğlu. Seçilmiş əsərləri: 3 cilddə / N. Ş. Şəmsizadə
  I cild.- Bakı: Elm, 2008.- 560 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Yeni siyasət: inkişafa doğru: məcmuə / R. Ə. Mehdiyev; tərt. B. Y. Sadıqov
  I cild.- Bakı: Azərbaycan qəzeti, 2008.- 581 s.
 • Abdullayev, Kamal Akif oğlu. Azərbaycanda müqəddəs ziyarətgahlar / K. A. Abdullayev.- Bakı: Çinar-Çap, 2007.- 312 s.
 • Bir xalçanın rəngləriyik...: Azərbaycanda yaşayan xalqların ədəbiyyat antologiyası / Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu, Açıq Cəmiyyət İnstitutu- Yardım Fondu; tərt. A. Əhmədoğlu [et al.]; red. A. Ə. Əbilov.- Bakı: Avropa, 2007.- 352 s.
 • Bünyadov, Ziya Musa oğlu. Dinlər, təriqətlər, məzhəblər / Z. M. Bünyadov; bur. məsul Ə. Güləliyev.- Təkrar nəşr.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 336 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər və perspektivlər: beynəlxalq konfrans, 3-4 aprel 2007-ci il: Bakı, "Gülüstan" sarayı / Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi; tərt. G. İsmayılov; red.: H. X. Orucov, S. A. Nəzərli.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 424 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. Milli məfkurə, dövlətçilik, müstəqillik yolu ilə: məqalələr, çıxışlar, müsahibələr / R. Ə. Mehdiyev
  II cild: yanvar, 2002- dekabr, 2006 / red.: A. Ə. Aslanov, V. Musayev.- Bakı: XXI-YNE, 2007.- 672 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Seçilmiş əsərləri: 5 cilddə / N. Q. Cəfərov
  IV cild / elmi red. H. R. İmanov.- Bakı: Elm, 2007.- 328 s.
 • Əliyev, Şirinbəy Hacıəli oğlu. Şimal-Qərbi Azərbaycan: ingiloylar: monoqrafiya / Ş. H. Əliyev; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu
  I kitab: Ən qədim zamanlardan XIII əsrin ortalarınadək / ön sözün müəl. Y. M. Mahmudov; elmi red. A. N. Mustafayev.- Bakı: Təhsil, 2007.- 280 s.
 • Kəlbiyev, Həşim Adil oğlu. Ərəb müəllifləri Talış haqqında / H. A. Kəlbiyev, E. H. Kəlbizadə; elmi red.: Q. Ə. Rəcəbli, Ə. Baxşıyev.- Bakı: "MBM" MMC, 2007.- 108 s.
 • Əliyev, Məhəmməd Məcnun oğlu. Azərbaycan tatları / M. M. Əliyev.- Bakı: MBM, 2006.- 260 s.
 • Paşayeva, Məhəbbət Tofiq qızı. Azərbaycanın qədim diyarı Xınalıq / M. T. Paşayeva; elmi red. V. H. Əliyev.- Bakı: Azərnəşr, 2006.- 60 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq: Qusarda, Lənkəranda və Şəkidə keçirilmiş bölgə müşavirələrinin materialları / tərt.-red. M. Talıblı.- Bakı: MASTER, 2006.- 186 s.
 • Ağayev, İbrahim Məmməd oğlu. Müasir şəraitdə Azərbaycanda milli-etnik proseslər: monoqrafiya / İ. M. Ağayev; elmi red.: Q. Cavadov, Ə. M. Tağıyev.- Bakı: MBM, 2006.- 180 s.
 • Əshabi-kəhf ziyarətgahı = Sacred place Asabu-kahf = Святыня Асхаби-кахф.- Naxçıvan, 2006.- 23 s.- Azərbaycan, ingilis və rus dillərində.
 • Piriyeva, Sevil Allahverdi qızı. Ahıska türkləri Azərbaycanda: tarixi, sosial-mədəni həyatı: monoqrafiya / S. A. Piriyeva; elmi red. Q. Cavadov; AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- Bakı: Elm, 2005.- 264 s.
 • Azərbaycan folkloru antologiyası / AMEA Folklor İnstitutu
  XIII kitab: Şəki, Qəbələ, Oğuz, Qax, Zaqatala, Balakən folkloru / tərt.: İ. İ. Abbaslı, O. S. Əliyev, M. Ə. Abdullayeva; elmi red. H. Ə. İsmayılov.- Bakı: Səda, 2005.- 550 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycanşünaslığın əsasları / N. Q. Cəfərov; elmi red. H. R. İmanov.- Bakı: Pedaqogika, 2005.- 256 s.
 • Mustafayev, Arif Nadir oğlu. İngiloyların maddi mədəniyyəti: tarixi-etnoqrafik tədqiqat / A. N. Mustafayev; elmi red. Q. Cavadov; Bakı Dövlət Universiteti, AMEA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Çaşıoğlu, 2005.- 224 s.
 • Məmmədli, Hüseynqulu Məhəmməd oğlu. Qafqazda İslam və Şeyxülislamlar / H. Məmmədli.- Bakı: MBM, 2005.- 179 s.
 • Şirin, İlya. Vartaşen (Oğuz) yəhudi icması haqqında qısa tarixi oçerk / İ. Şirin; red.: A. İsabəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2005.- 120 s.
 • Babayev, Xanəli Babəli oğlu. Azərbaycançılıq, elmi-dini maarifçilik, mənəvi özünüdərk nümunəsi / X. Babayev; red. N. Abdullayev.- Bakı: Borçalı NPM, 2004.- 144 s.
 • Mürsəlov, Ramiz Əlibala oğlu. Muasir islam fundamentalizmi: monoqrafiya / R. Ə. Mürsəlov; red. A. M. Məmmədov; AMEA akad. Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu.- Bakı: Nurlan, 2004.- 160 s.
 • Müsəlman cəmiyyətlərində qadınlar: islami birlik və müxtəliflik = Women in muslim societies: Diversity within unity / tərc. A. Ə. Balayeva; elmi red. C. Əlibəyov; red.: H. L. Bodmann, N. Tohidi, Ə. Balayev.- Bakı: Elm və Həyat, 2004.- 364 s.- Azərbaycan və ingilis dillərində.
 • Aslanova, Rəbiyyət Nurullah qızı. Qloballaşma və mədəni müxtəliflik / R. N. Aslanova.- Bakı: Elm, 2004.- 264 s.
 • Cavadov, Qəmərşah. Talışlar: tarixi-etnoqrafik tədqiqat: monoqrafiya / Q. Cavadov; AMEA Milli Münasibətlər İnstitutu, AMEA Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu
  I cild / red. A. N. Mustafayev.- Bakı: Elm, 2004.- 616 s.
 • Keçaari, Jora Avetisiğar. Udilərdə ənənəvi yas mərasimləri = Традиционные траурные церемонии у удинов = Traditional mourning ceremonies at the udin / J. A. Keçaari; rus dilinə tərc. Y. Romanoviç, İ. Romanoviç; red. A. Murovdağlı.- Gəncə: Agah, 2004.- 107 s.- azərbaycan, rus və ingilis dillərində
 • Əliyev, Qoşqar Cəlal oğlu. Heydər Əliyev və milli mentalitet fəlsəfəsi / Q.C. Əliyev.- Bakı: Qismət, 2003.- 248 s.
 • Vəliyeva, Sona Məhəmməd qızı. Milli dövlətçilik hərəkatının yüksəlişi və Xalq Cümhuriyyəti dövründə azərbaycançılıq ideyası / S. M. Vəliyeva; elmi red. N. Q. Cəfərov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2003.- 128 s.
 • Keçaari, Jora Avetisiğar. Udilərdə ənənəvi toy mərasimləri / J. A. Keçaari; ön sözün müəl. Q. Cavadov; red.: A. Murovdağlı, N. Babayev.- Gəncə: Agah, 2003.- 98 s.
 • Mehdiyev, Ramiz Ənvər oğlu. XXI əsrdə milli dövlətçilik / R. Ə. Mehdiyev; elmi red. S. S. Xəlilov.- Bakı: XXI-YNE, 2003.- 248 s.
 • Azərbaycançılıq- birliyimizin əsasıdır: 2001-ci il noyabrın 9-10-da Bakıda keçirilmiş Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayında və "Gülüstan" sarayındakı rəsmi qəbulda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2002.- 34 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycanşünaslığa giriş / N. Q. Cəfərov; elmi red. H. R. İmanov; red. S. A. Nəzərli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- Bakı: AzAtaM, 2002.- 600 s.
 • Heydər Əliyev və Azərbaycançılıq məfkurəsi / elmi red. R. Ə. Mehdiyev.- Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 2002.- 232 s.
 • Cavadova Z.Ə. Şimal-Qərbi Azərbaycanın əhali tarixi və tarixi demoqrafiyası: XIX əsrin əvvəlləri- 70-ci illəri: monoqrafiya / Z. Ə. Cavadova; elmi red. Y. M. Mahmudlu.- Bakı: Altay, 2002.- 192 s.
 • Üç öyüd: tatar nağılı = Өч васыять: татар әкияте.- Bakı: TUTU, 2002.- 16 s.- Azərbaycan və tatar dillərində
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycanlılar: etnokulturoloji birliyin siyasi-ideoloji üfüqləri / N. Q. Cəfərov.- Bakı: XXI-YNE, 2001.- 175 s.
 • Cəfərov, Nizami Qulu oğlu. Azərbaycanşünaslığa giriş / N. Q. Cəfərov; elmi red. H. R. İmanov.- Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 2001.- 120 s.
 • Orucov, Hidayət Xuduş oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanda milli siyasət / H. X. Orucov; elmi red. Ə. Abdullayev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2001.- 159 s.
 • Əliyev, Şirinbəy Hacıəli oğlu. Şimal-Qərbi Azərbaycan: ingiloylar: monoqrafiya / Ş. H. Əliyev
  I kitab: Ən qədim dövrlərdən XIII əsrin ortalarınadək / elmi red.: Y. M. Mahmudlu, A. N. Mustafayev.- Bakı: Altay, 2001.- 232 s.
 • Cavadov, Qəmərşah Cəllad oğlu. Azərbaycanın azsaylı xalqları və milli azlıqları: tarix və müasirlik: monoqrafiya / Q. C. Cavadov; elmi red. V. Arzumanlı; red. A. Mustafayev; Azərbaycan EA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- Bakı: Elm, 2000.- 440 s.
 • Kukulov, Tahircan. Axısxa türklərinin tarixinə bir nəzər / T. Kukulov; red. Y. Səfərov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 1999.- 92 s.
 • Cavadova, Zərinə Əliəkbər qızı. Şimal-Qərbi Azərbaycan: tarixi-demoqrafik araşdırma / Z. Ə. Cavadova; elmi red. Y. M. Mahmudlu.- Bakı: Altaj, 1999.- 108 c.
 • Cavadov, Qəmərşah Cəllad oğlu. Udilər: tarixi-etnoqrafik tədqiqat: monoqrafiya / Q. C. Cavadov, R. Ə. Hüseynov; Azərbaycan EA Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- II nəşr.- Bakı: Elm, 1999.- 256 s.
 • Çınqıdı-çınqıdı bala sərçə: ləzgi nağılı = Вицıи-гъвечıи нуькıрен бала: лезгийрин хкет.- Bakı: TUTU, 1998.- 16 s.- Azərbaycan və ləzgi dillərində
 • Əliyev, Rafiq Yəhya oğlu. Heydər Əliyev, din və mənəvi dəyərlər / R. Y. Əliyev; red.: A. H. Paşazadə, A. M. Məmmədov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 1998.- 76 s.
 • Leviafan, tülkü, bir də balıqlar: yəhudi nağılı.- Bakı: TUTU, 1998.- 16 s.- Azərbaycan və ivrit dillərində
 • Sirli dolça: talış nağılı = Dolçə sirr: toliş nəğili.- Bakı: TUTU, 1998.- 16 s.- Azərbaycan və talış dillərində
 • İbrahimov, Nazim. Azərbaycan tarixinin alman səhifələri / N. A. İbrahimov; elmi red. M. Ə. İsmayılov; red. N. Əliyev.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1997.- 336 s.
 • Mirzəyev, Musarza Oğul oğlu. Mahmudavar: tarixi-etnoqrafik oçerki / M. O. Mirzəyev; elmi red. Q. Rəcəbov.- Bakı: Sabah, 1997.- 196 s.
 • Hacıyev, Maqsud İbrahim oğlu. Azərbaycan tatlarının dili: fonetika, leksika, morfologiya, sintaksis / M. İ. Hacıyev; red. R. Mustafayeva ; Azərbaycan EA İ. Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, Respublika "Azəri" Tat Mədəniyyət Mərkəzi.- Bakı, 1995.- 226 s.
 • Hacıyev, Maqsud İbrahim oğlu. Toy-düyün xəzinəmizdən: Azərbaycan tatlarının tarixi-etnoqrafik oçerkindən / M. Hacıyev; red. X İsmayılqızı; Respublika "Azəri" Tat Mədəniyyət Mərkəzi.- Bakı: Azərbaycan "Bilik" Maarifçilik Cəmiyyəti: "Bayatı" Sifariş Ədəbiyyatı Mərkəzi, 1995.- 160 s.
 • Süleymanov, Manaf Fərəc oğlu. Azərbaycan diyarı Lahıc: etnoqrafik-bədii lövhələr / M. F. Süleymanov.- Bakı: Vətən nəşriyyatı, 1994.- 272 s.
 • Piriyev, Vaqif Ziyəddin oğlu. Buduq və buduqlular / B. V. Piriyev; red.: A. Səlimzadə, Z. Qafarov.- Bakı: Sabah, 1994.- 137 s.
 • Hacılı, Asif Abbas oğlu. Qəribəm bu vətəndə: Axıska türklərinin etnik mədəniyyəti / A. A. Hacılı; red. G. Mehdiyeva.- Bakı: Gənclik, 1992.- 216 s.
 • Voroşil Q. Udincə-azərbaycanca-rusca lüğət = Удинско-азербайджанско-русский словарь / Azərbaycan SSR EA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu; red.: N. İ. Cidalayev, Ə. M. Aslanov.- Bakı: Elm, 1974.- 298 s.
 • Kürd ədəbiyyatı almanaxı / F. Təyran [et al.]; tərc. Ş. Əsgərov [et al.].- Bakı: Azərnəşr, 1959.- 148 s.

Rus dilində

 • Иманов, Камран Султан оглы. Заметки о мультикультурализме / К. С. Иманов; Бакинский международный центр мультикультурализма, Агентства по авторским правам Азербайджанской Республики.- Баку, 2016.- 42 с.
 • Иманов, Камран Султан оглы. Об азербайджанской модели мультикультурализма: на основе данных об идентичности / К. С. Иманов; Бакинский международный центр мультикультурализма, Агентства по авторским правам Азербайджанской Республики.- Баку, 2016.- 16 с.
 • Политика Гейдара Алиева: Толерантность: выступления, речи, встречи, поздравления / Государственный Комитет Азербайджанской Республики по Работе с Религиозными Структурами; авт. предисл. М. Гурбанлы.- Баку: Нурлар, 2016.- 424 с.
 • Мамедов, Фуад Тейюб оглу. Культурология, культура, цивилизация: учебное пособие / Ф. Т. Мамедов; рук. идеи, авт. предисл., науч. ред. Т. Нагиев; ред. Ш. Кесеменли; Азербайджанская Национальная Энциклопедия, Академия Государственного Управления при Президенте Азербайджанской Республики, Ассоциация культуры Азербайджана "Симург".- Баку: "Ol" npkt, 2015.- 298 с.
 • Мечети России и стран СНГ: более 250 значимых мечетей и исламских святынь: фотоальбом / под общ. ред. А. Гордиенко; фот. Т. Агиров [и др.].- М.: Эксмо, 2015.- 256 с.
 • Рзаева, Роида Октай кызы. Постмодерн и мультикультурализм: междисциплинарный дискурс: монография / Р. О. Рзаева; науч. ред. М. И. Билалов.- Баку: Elm və Təhsil, 2015.- 300 с.
 • Гусар: регионы Азербайджана / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; авт. текста Э. Эюбов; науч. конс. А. Мамедли; фот.: Ш. Муршудлу, З. Джафаров.- Баку: ИД Golden Book, 2013.- 65 с.
 • Этнотуризм в Азербайджане - Ивановка: пособие для туристов / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; авт. текста Э. Эюбов; науч. конс. А. Э. Мамедли; худож. Ш. Муршудлу.- Баку: ИД Golden Book, 2013.- 20 с.
 • Этнотуризм в Азербайджане - Красная Слобода: пособие для туристов / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; авт. текста Э. Эюбов; науч. конс. А. Э. Мамедли; худож.: М. Рагимов, Ш. Муршудлу.- Баку: ИД Golden Book, 2013.- 24 с.
 • Этнотуризм в Азербайджане - Лагич: пособие для туристов / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; авт. текста Э. Эюбов; науч. конс. А. Э. Мамедли; худож.: М. Рагимов, Ш. Муршудлу.- Баку: ИД Golden Book, 2013.- 26 с.
 • Этнотуризм в Азербайджане - Нидж: пособие для туристов / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; авт. текста Э. Эюбов; науч. конс. А. Э. Мамедли; худож.: М. Рагимов, Ш. Муршудлу.- Баку: ИД Golden Book, 2013.- 24 с.
 • Этнотуризм в Азербайджане - Хыналыг: пособие для туристов / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики; авт. текста Э. Эюбов; науч. конс. А. Э. Мамедли; худож. Ш. Муршудлу.- Баку: ИД Golden Book, 2013.- 26 с.
 • Агасиева, Эльшана Азиз кызы. Азербайджанцы: особенности национального характера: монография / Э. А. Агасиева; науч. ред. Ф. Ф. Касимзаде.- Баку: Мутарджим, 2010.- 352 с.
 • Ализаде, Айна-ханум Алескер кызы. Лагич: историко-этнографическое исследование: монография / А. А. Ализаде; науч. ред. Т. А. Бунятов; Институт Археологии и Этнографии НАНА, Общественная организация развития регионов.- Баку: Чашыоглы, 2010.- 524 с.
 • Мобили, Роберт. Удинско-азербайджанско-русский словарь = Udi-Azerbaycanin-Urusin Əyitluğ = Udicə-azərbaycanca-rusca lüğət / Р. Б. Мобили; науч. ред.: Р. А. Данакари, Г. А. Велиев.- Баку: Леман, 2010.- 368 с.
 • Культура и культурные шедевры Азербайджана - уникальное послание будущим поколениям: о деятельности первой леди Азербайджана, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО, президента Фонда Гейдара Алиева, президента Фонда друзей культуры Азербайджана, депутата Милли Меджлиса Мехрибан ханум Алиевой / Министерство Культуры и Туризма Азербайджанской Республики, Международный Музыкальный Совет, Азербайджанский Национальный Комитет; науч. рук. С. Мамедалиева; сост.: Л. Мамедова, М. Ахмедов, А. Эйвазов; отв. за вып.: Ф. Бабаев, В. Бахманлы; авт. проекта Л. Кязимова.- Доп. и перераб. изд.- Баку: Çinar-Çap, 2009.- 798 с.
 • Вердиева, Хаджар Юсиф гызы. Немцы в Северном Азербайджане: монография / Х. Вердиева.- Баку: Элм, 2009.- 208 с.
 • Мамедли, Алиага Эйюб оглы. Современные этнокультурные процессы в Азербайджане: основные тенденции и перспективы: монография / А. Э. Мамедли; науч. ред. А. Г. Балаев; Институт Археологии и Этнографии НАНА.- Баку: Университет Хазар, 2008.- 246 с.
 • Удинский сборник: грамматика, лексика, история языка / Д. С. Ганенков [и др.]; редкол. М. Е. Алексеев [и др.]; Институт Языкознания РАН, Институт Востоковедения РАН.- М.: Academia, 2008.- 464 с.
 • Ордуханова, Анеля Абдулла гызы. Лезгинский словарь / А. А. Ордуханова; ред. М. Гаджиев.- Баку: Нурлар, 2006.- 152 с.
 • Мамедбейли, Мехин Насруллах кызы. Лагич: историко-культурный заповедник / М. Н. Мамедбейли; науч. ред. Г. Г. Мамедова.- Баку: Нурлан, 2004.- 225 с.
 • Паша-Заде, Энвер Мансур оглы. Мечети и церкви старого Баку / Э. М. Паша-Заде; рец.: М. Ф. Джалилов, Р. Р. Абдуллаев.
  Ч. 1-2.- Баку: Элм, 1997.- 198 с.
 • Ибрагимов, Назим Аллахверди оглы. Немецкие страницы истории Азербайджана / Н. А. Ибрагимов; науч. ред. М. А. Исмаилов; ред. Н. Алиев.- Баку: Изд-во Азербайджан, 1995.- 200 с.

İngilis dilində

 • Mammadov, Nahid. Historical and Religious Monuments in the Occupied Territories of Azerbaijan / N. Mammadov; trans.: R. Gurbanov, G. Shabazova; ed. N. Mammadli; The State Committee on Religious Associations of the Republic of Azerbaijan.- Baku: Science and Education, 2016.- 95 p.- İngilis dilində.
 • Yunusov, Arif. Islamic Palette of Azerbaijan / A. Yunusov; Institute of Peace and Democracy.- Baku: Adiloghlu, 2012.- 148 p.- İngilis dilində.
 • Yunusov, Arif. Islam in Azerbaijan: monograph / A. Yunusov; trans.: Zh. Mammadova, M. Gassanly; ed. R. Guseynov; Institute of Peace and Democracy, Friedrich Ebert Foundation.- Baku: Zaman, 2004.- 364 p.- İngilis dilində.
 • Aliyev, Rafik Yahya oğlu. State and Religion: Articles and Statements / R. Y. Aliyev.- Baku: Abilov, Zeynalov & Sons, 2004.- 90 p.- İngilis dilində.

Digər dillərdə

 • L'Azerbaïdjan: diversité culturelle et tolérance = Azerbaijan: cultural diversity and tolerance / Ambassade de la République d’Azerbaïdjan en France, Fondation Heydar Aliyev.- Cannes: Rotonde Riviera; Paris: Place Joffre, 2016.- 20 p.- Fransız və ingilis dillərində.
 • Bostrum, Kətlin Lonq. Xıdo çoknəye? / K. L. Bostrum; tərc. İ. Məlikova.- Boku: Ecoprint, 2016.- 76 s.- Talış dilində.
 • Ant’onova, Venera. Udi muz: udi muza zombakala işk’ olxoy bip’imici sinifxoyanak’: 4-ci sinifeynak’ / V. Ant’onova; elmi red. A. K’uranov.- Bakı: Şərq-Qərb, 2015.- 88 s.- Udi dilində.
 • Gerger, Mehmet Emin. İslam Şairi Mehmed Âkif’e Göre İslâm medeniyeti / M. E. Gerger.- İstanbul: Gerger Yayınları, 2014.- 240 s.- Türk dilində.
 • Hüseynov, Rafael Baba oğlu. Məhsəti Gəncəvi: portret-oçerk / R. B. Hüseynov; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi.- Bakı: Şərq-Qərb, 2014.- 128 s.- Urdu dilində.
 • Battini A.M. Azərbaycan odlar yurdu / A. M. Battini.- İslamabad: Life Publication, 2012.- 180 s.- Urdu dilində.
 • Ant’onova, Venera. Udi muz: udi muza zombakala işk’ olxoy bip’imici sinifxoyanak’: 3-ci sinifeynak’ / V. Ant’onova; elmi red. A. K’uranov.- Bəkü: Şərq-Qərb, 2012.- 56 s.- Udi dilində.
 • Ant’onova, Venera. Nanay muz: udi muza zombakala işk’ olxoy p’əmci sinif xoynak’: 2-ci sinifenak’ / V. Ant’onova; elmi red. A. K’uranov.- Bəkü: Şərq-Qərb, 2010.- 132 s.- Udi dilində.
 • Ləzgi xalq mahnıları və rəqsləri = Лезги халкьдин маниярни кьуьлер / tərt. F. Rəhimxanov.- Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2008.- 168 s.- Ləzgi dilində.
 • Boroyev, Əhməd Məhəmməd oğlu. Авар мацı / Ə. M. Boroyev; red. Y. Ş. Kərimov.- Bakı Aspoliqraf, 2007. - 112 s.- Avar dilində.
 • Hacıyev, Maqsud İbrahim oğlu. Dəstürə tin, birar: şerha və poyema / M. İ. Hacıyev; tərt. M. Q. Hacıyeva; red. R. Ş. Mustafayeva.- Bakı: Mütərcim, 2006.- 136 s.- Tat dilində.
 • Kərimov, Kərim. Tolışə zıvon: seminci sinif / K. Kərimov, Y. Ağazadə; elmi red. N. X. Məmmədov.- Bakı: Olaylar nəşriyyatı, 2006.- 112 s.- Talış dilində.
 • Məmmədov, Novruzəli Xanməmməd oğlu. Tolışə zıvon: dıminci sinif / N. X. Məmmədov, Ş. O. Ağayev; elmi red. K. Kərimov.- Bakı: Olaylar nəşriyyatı, 2006.- 112 s.- Talış dilində.
 • Rəcəbli, Əbülfəz Əjdər oğlu. Tolışə zıvon: çominci sinif / Ə. Ə. Rəcəbli, Ə. Əliyev; elmi red. M. Mahmudov.- Bakı: Olaylar nəşriyyatı, 2006.- 112 s.- Talış dilində.
 • Kьurbanov, Al. İ. Yed’na miz / Al. İ. Kьurbanov.- Bakı: Olaylar nəşriyyatı, 2006.- 112 s.- Saxur dilində.
 • Закиев, И. Н. Лезги чIал: kIелун, грамматика: дуьз кхьин ва чIал гегьеншерун / И. Н. Закиев, Ф. Т. Курбанова; red. N. Zəkiyev.- Bakı: Olaylar nəşriyyatı, 2006.- 112 s.- Ləzgi dilində.
 • Habibbeyli, Isa Akber oglu. The Great Thinker of Azerbaijan Jalil Mammadguluzadah / I. A. Habibbeyli; urdu trans. N. Rafique; ed. S. Muhammad Ali.- Islamabad: Leaf Publications, 2004.- 263 s.- Urdu dillində.
 • Bə aftayaz bə yə cikə / tərc., tərt. M. İ. Hacıyev; red. R. Mustafayeva.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 80 s.- Tat dilində.
 • Qarayev, Aıbdulla. Al lifbey: koldesdi sinifbişsın darsan kitab / A. Qarayev.- Bakı: Maarif, 1996.- 104 s.- Saxur dilində.
 • Aydınov, Yüşka Aram oğlu. Tıetıir: udin muza zombakala işqolxoy plaъmci sinifxoynaq / Y. A. Aydınov, J. A. Keçaari; elmi red. Y. Ş. Kərimov; red. A. C. Ələkbərov.- Bakı: Maarif, 1996.- 82 s.- Udi dilində.
 • Məmmədov, Novruzəli Xanməmməd oğlu. Tolişi əlifba / N. X. Məmmədov, Ş. O. Ağayev; red. E. M. Səfərli.- Bakı: Maarif, 1996.- 88 s.- Talış dilində.
 • Cəfərova, Nabat Beydulla qızı. Zuhun tati / N. B. Cəfərova, M. İ. Hacıyev; red. H. Ə. Rüstəmov.- Bakı: Maarif, 1996.- 87 s.- Tat dilində.
 • Саадиев, Ш. М. Дидед чıал: дерслик / Ш. М. Саадиев, Я. Ш. Агьмедов, А. Г. Гуьлмегьамедов.- Баку: Маариф, 1996.- 99 с.- Ləzgi dilində.
 • Саадиев, Ш. М. Элифба / Ш. М. Саадиев, Я. Ш. Агьмедов, А. Г. Гульмегьамедов.- Баку: Маариф, 1996.- 86 с.- Ləzgi dilində.
 • "Vasal" ("Bahar") kitabının xülasəsi / tərt. M. Hacıyev.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 128 s.- Tat dilində.
 • Düta birar / tərt. M. İ. Hacıyev; red. R. İbadova.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 88 s.- Tat dilində.